Czym jest leasing

Leasing jest drugą, obok kredytu, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji, która umożliwia korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku – także jej nabycie, bez konieczności jednorazowego angażowania dużych środków własnych.

Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy (finansującego), natomiast leasingobiorca (korzystający) – w zamian za zapłatę ustalonych rat leasingowych – wykorzystuje ten przedmiot do swoich celów gospodarczych.shutterstock_78718840

Wyróżniamy trzy rodzaje leasingu:

Leasing operacyjny
Umowa leasingu operacyjnego „podatkowo” to umowa zawierana na czas określony, nie krótszy jednak niż okres 40% tzw. normatywnego okresu amortyzacji (w przypadku rzeczy ruchomych). Najważniejsze konsekwencje podatkowe leasingu operacyjnego dla korzystającego są następujące (przy założeniu, ze przedmiot leasingu używany jest przez niego w działalności gospodarczej

opłaty leasingowe stanowią dla korzystającego koszty uzyskania przychodu w pełnej wysokości netto;
korzystający w trakcie trwania umowy nie może amortyzować przedmiotu leasingu (przedmiot ten jest amortyzowany przez finansującego);
w ujęciu podatku VAT leasing operacyjny traktowany jest jako usługa, w związku z czym podatek VAT naliczany jest od każdej raty leasingowej.
Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego i wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań w niej określonych, korzystający może wykupić przedmiot leasingu za kwotę odbiegającą od jego wartości rynkowej (nie niższą jednak od tzw. hipotetycznej wartości netto) powiększona o należny podatek VAT.

Leasing finansowy

Umowa leasshutterstock_67657267ingu finansowego w „ujęciu podatkowym”, to umowa zawierana na czas określony, przy czym w praktyce czas ten wynosi minimum 6 miesięcy. Najważniejsze konsekwencje podatkowe leasingu finansowego dla korzystającego są następujące (przy założeniu, że przedmiot leasingu używany jest przez niego w działalności gospodarczej):

opłaty leasingowe stanowią dla korzystającego koszty uzyskania przychodów jedynie w części odsetkowej; korzystający w trakcie trwania umowy amortyzuje przedmiot leasingu, w ujęciu podatku VAT leasing finansowy traktowany jest jako dostawa towarów,w związku z czym podatek VAT naliczany jest „z góry” od wszystkich rat leasingowych (kapitał wraz z odsetkami).
Po zakończeniu umowy leasingu finansowego i wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań w niej określonych, korzystający może wykupić przedmiot leasingu za tzw. „symboliczną złotówkę”.

Leasing zwrotny
Umowa leasingu zwrotnego to umowa, w oparciu o którą finansujący kupuje określoną rzecz od dotychczasowego właściciela, po czym oddaje mu ją do używania jako korzystającemu. W praktyce przedmiot leasingu fizycznie – pomimo zmiany właściciela – pozostaje w posiadaniu korzystającego, w związku z czym jego używanie nie jest w żaden sposób zakłócone. Po zakończeniu umowy korzystający może ponownie wykupić przedmiot leasingu.

Comments are closed